TIN TỨC

Hoạt động trong game và phần thường

Phần thưởng hoạt động trong game

♦[1] Dã Tẫu: Hoàn Thành 80 Nhiệm Vụ Nhận Được 1 Đồ Phổ Kim Ô ( Mỗi Ngày Làm Được 40 Nhiệm Vụ Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ Dã Tẫu Nhận Ngay 1 Xu, 40 Nhiệm Vụ = 40 Xu [Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 100 Nhiệm Vụ 1 Bộ Thủy Tinh 200 Triệu Kinh Nghiệm, 500 Nhiệm Vụ 3 Tình Hồng Bảo Thạch 300 Triệu Kinh Nghiệm, 1000 Nhiệm Vụ 2 Võ Lâm Mật Tịch 2 Tẩy Tủy Kinh 500 Triệu Kinh Nghiệm, 1500 Nhiệm Vụ 4 Võ Lâm Mật Tịch 4 Tẩy Tủy Kinh 700 Triệu Kinh Nghiệm, 2000 Nhiệm Vụ 5 Đồ Phổ Bạch Hổ 1 Tỷ Triệu Kinh Nghiệm] ) ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Nhận Nhiệm Vụ )

♦[2] Boss Sát Thủ: Mỗi Ngày Nhận Được 8 Nhiệm Vụ Boss ( 1 Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ Nhận Ngay 20 Triệu Kinh Nghiệm + 10 Danh Vọng + 5 Phúc Duyên ( Hoàn Thành 8 Nhiệm Vụ = 8 Xu + 1 Bình Tiên Thảo Lộ ) ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được )

♦[3] Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh Phong Lăng Độ: Người Chơi Giết Boss Trên Thuyền Random Sẻ Rớt Thủy Tinh + Hồng Ảnh + Bảo Rương Và Nhận Ngay 5 Xu 1 Con Boss 50 Triệu Kinh Nghiệm ( Toàn Bộ Ai Đang Trên Thuyền Phong Lăng Độ Sẻ Nhận Được 20 Triệu Kinh Nghiệm ) ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được Một Ngày Đi 2 Lần ) 

♦[4] Tống Kim: Người Chơi Trên 5000 Điểm Tích Lũy Nhận 1 Vật Phẩm + 200 Triệu Kinh Nghiệm, Trên 10000 Điểm Tích Lũy Nhận 1 Vật Phẩm + 300 Triệu Kinh Nghiệm + 20 Xu ( Đối Với Bên Nào Thắng Sẻ Nhận Thêm 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ) ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được )

♦[5] Thiên Bảo Kho: Người Chơi Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận 5 Xu + 1 Bảo Rương Thiên Bảo Khô + 50 Triệu Kinh Nghiệm + 10 Danh Vọng + 5 Phúc Duyên + 1 Món Trang Sức ( Mỗi Ngày Làm 2 Nhiệm Vụ ) ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[6] Đại Hội Anh Hùng: Tham Gia Sẻ Nhận Được Tiền Vạn + Kinh Nghiệm + Điểm Thưởng Đại Hội ( Cuối Tháng Sẻ Nhận Được Vòng Sáng Và Danh Hiệu ) ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[7] Liên Đấu: Tham Gia 48 Trận Trong Tháng ( Người Chơi Đánh Bại Đối Thủ Nhận Ngay 10 Điểm Liên Đấu 50 Triệu Kinh Nghiệm - Người Chơi Thất Bại Nhận Ngay 20 Triệu Kinh Nghiệm, Cuối Tháng Nhận Được Điểm Liên Đấu Và Vòng Sáng Danh Hiệu ) ( Yêu Cầu Cấp 120 Mới Đi Được )

♦[8] Boss Đại Hoàng Kim: Người Chơi Giết Boss Nhận Ngay 200 Triệu Kinh Nghiệm Và Đêm Lại Toàn Bộ Nhân Vật Bản Đồ 50 Triệu Kinh Nghiệm ( Boss Rớt Random Đồ Phổ Kim Ô + VLMT + TTK + Lệnh Bài Ngựa Sư Tử, Lạc Đà + Thủy Tinh + Tiên Thảo Lộ 1h + Tiền Vạn )

♦[9] Boss Siêu Đại Hoàng Kim: Người Chơi Giết Boss Nhận Ngay 300 Triệu Kinh Nghiệm Và Đêm Lại Toàn Bộ Nhân Vật Vị Sơn Đảo 50 Triệu Kinh Nghiệm  ( Boss Rớt Random Đồ Phổ Phổ Kim Ô + VLMT + TTK + Lệnh Bài Ngựa Sư Tử, Lạc Đà + Bảo Rương Thiên Tử + Mật Nạ 1 Kỹ Năng + Thủy Tinh + Tiên Thảo Lộ 6h + Tiền Vạn )

♦[10] Vượt Ải : Người Chơi Giết Boss Cuối Nhận Ngay 200 Triệu Kinh Nghiệm ( Yêu Cầu Cấp 100 Mới Đi Được )

♦[11] Hạt Huy Hoàng: Qua Huy Hoàng Sơ Cấp Sử Dụng 20 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Trung Cấp Sử Dụng 30 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Cao Cấp Sử Dụng 50 Triệu Kinh Nghiệm, Qua Huy Hoàng Kim Sử Dụng 200 Triệu Kinh Nghiệm

BQT Sẻ Cập Nhật Thêm

Thời gian hoạt động

 Dã Tẩu  CẢ NGÀY
 Phong Lăng Độ  00:00 - 02:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00   18:00 - 20:00 - 22:00
 Vượt Ải  01:00 - 03:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00   19:00 - 21:00 - 23:00
 Hái Quả Huy Hoàng  12:30 - 20:30
 Tống Kim  13:00
 Tống Kim  19:00
Tống Kim  21:00
 Boss Đại Hoàng Kim  11:30 - 22:30
 Boss Siêu Đại Hoàng Kim  20:30
 Hái Quả Huy Hoàng Kim  17:30 - 22:30
 Đại Hội Anh Hùng  15:00 - 22:00
 Thiên Bảo Kho  CẢ NGÀY
 Liên Đấu 18:00 - 19:00
 Hoa Đăng Báo Danh Xa Phu 10:00 - 11:00 - 17:00 - 18:00 ( Cập Nhật Sau )